perjantai 22. toukokuuta 2015

Johtaja - onnistutko muutoksissa?
Yrityksissä tapahtuu jatkuvasti suurempia ja pienempiä muutoksia, jotka tuovat työpaikoille epävarmuuden tunnetta. Henkilöstön hyvinvointi voi romahtaa hetkessä ja pahimmillaan koko työpaikan työskentely lamaantuu.

Henkilöstö on yrityksen kilpailukyvyn lähde muutostilanteessakin


Muutostenkin aikana tulee huolehtia ihmisten hyvinvoinnista ja työnteon jatkumisesta. Tämä on yrityksen talouden näkökulmasta merkittävä asia. Johdon keskeinen tehtävä on luoda turvallisuuden tunnetta ajoittain vaikeassakin tilanteessa. Johdon ei tulisi olla muutoksen kontrolloija eikä aina myöskään muutosagentti, vaan muutoksen mahdollistaja ja innostaja ja osaltaan myönteisen organisaatioilmapiirin rakentaja. Hyvin suunniteltu ja johdettu muutos ja haasteellisiin tilanteisiin varautuminen onkin olennaisen tärkeää.

Panosta viestintään


Yrityksen johto ja esimiehet ovat voineet olla tietoisia tulevista muutoksista jo pidemmän aikaa. Johdon on näissä haastavissa tilanteissa ennen kaikkea kyettävä perustelemaan henkilöstölle prosessin välttämättömyys. Avoin, nopea ja kattava viestintä on hyvän muutosjohtamisen peruskivi ja puutteellinen viestintä usein sen suurin karikko. Ihmisten päällimmäinen kysymys on yleensä ”mitä tämä tarkoittaa minulle?”. Siksi viestinnässä on hyvä pitää mielessä henkilöstön näkökulma.

Viestintä ei saisi olla vain yksisuuntaista, vaan ihmisille tulee antaa mahdollisuuksia kysyä ja keskustella. Tilannetta ei saa naamioida koukeroisen konsulttikielen taakse vaan tyylin on oltava ihmisläheinen ja ymmärrettävä. Älä myöskään unohda, että tiedon käsitteleminen, pohtiminen ja tulkinta vievät aikaa. Asioita täytyy siis toistaa lukuisia kertoja. Kanavia kannattaa käyttää monipuolisesi: palaverit, tilaisuudet, intra, videot, henkilöstölehti, sähköposti, keskustelupalstat ja
blogit ovat kaikki hyviä keinoja – kunhan johdon tuoma näkemys on yhtenäinen välineestä
riippumatta.

On myös tärkeää muistaa, että yrityksen henkilöstö osallistuu mieluummin muutoksen suunnitteluun kuin kokee olevansa vain sen kohde.

Johda, älä oikaise


Muistathan viisi myyttiä muutoksesta (Jeanne Le Marsh/Rastor):
 1. Ihmiset sopeutuvat muutokseen joka tapauksessa...Sopeutuvatko he vai näyttääkö se vain siltä? 
 2. Muutos tapahtuu. Sitä ei tarvitse erikseen johtaa...Viekö muutos haluttuun suuntaan?
  Kuka sitä ohjaa?
 3. Johtajien tehtävä on johtaa toimintoja, ei muutosta… Onko esimiehillä riittävät tiedot ja taidot ymmärtää ja johtaa muutosta?
 4.  Projekti tulee tehtyä, oli muutosjohtamista tai ei… Vain noin neljännes muutosprojekteista pääsee tavoitteisiin 
 5. Ei sota yhtä miestä kaipaa… Olet joko osa ratkaisua tai osa ongelmaa 


 Hyvällä muutosjohtamisella siis

 •  varmistamme sujuvan ja tehokkaan työnteon muutoksen aikana ja sen jälkeen
 •  edistämme muutoksen onnistumista
 •  vähennämme kustannuksia 
 •  parannamme innovatiivisuutta ja tuottavuutta
 •  tuemme henkilöstön hyvinvointia


Henkilöstön kokemusta muutoksen aikana on seurattava ja palautteeseen perustuvia johtopäätöksiä on tehtävä nopeasti!

 
Kati Huoponen
Työhyvinvointijohtaja, Ilmarinen
Executive MBA-opiskelija
 


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti